HandbalverenigingHauwert


Rolverdelingen

1.    Wedstrijdsecretariaat

1.1.         Coach

Ieder team heeft 1 coach nodig. De coach is een volwassene die een seizoen lang verantwoordelijk is voor het team. Hij of zij is naar buiten het enige aanspreekpunt van het team. Alle vragen van leden of ouders van leden van het team worden aan hem of haar gesteld. De coach krijgt van het bestuur ook de volledige verantwoordelijkheid voor het team. Naar eigen inzicht is de coach gemachtigd andere vrijwilligers aan het team toe te voegen. Indien iemand op of aanmerkingen op de coach heeft die niet met hem of haar besproken kunnen worden, dan dient hij of zij zich tot het wedstrijdsecretariaat te wenden. Het wedstrijdsectretariaat is verantwoordelijk voor de uiteindelijke verstandhouding tussen coach en het team. Als dit dreigt te vertroebelen, is het wedstrijdsecretariaat gemachtigd in te grijpen. Het werk van een coach is vrijwilligerswerk.

1.1.1.  Draaiboek coach

1.2.         Huur sporthal

 Voor het binnenseizoen is het gebruik van een sporthal noodzakelijk. Voor aanvang van dit seizoen dient een planning gemaakt te worden voor de trainingsuren en de wedstrijduren dat een sporthal  gebruikt dient te worden.

In principe wordt het beleid gevolgd dat de goedkoopste zaal in de regio gehuurd wordt. Het is ook mogelijk dat er van meer zalen gebruik gemaakt wordt. In onderstaande lijst staan de sporthallen in de regio met contactgegevens en huurprijzen.

1.3.         Indeling teams

Er is een onderscheid tussen de senioren teams en de jeugd. De senioren teams zijn vriendenteams die zelf gezorgd hebben voor hun eigen leden. Ze regelen een eigen coach en ook een eigen trainer indien nodig.

Voor de jeugd is dat anders. De indeling van de teams gaat in eerste instantie op basis van leeftijd van de kinderen. Op het moment dat meer dan 1 team per leeftijdsgroep gemaakt kan worden, kan de indeling op basis van leeftijd binnen deze groep losgelaten worden in overleg met kinderen en ouders (vriendjes bij elkaar). Dit daar het belangrijkste goed de speelvreugde van de kinderen is. Het wedstrijdsecretariaat heeft uiteindelijk de beslissende stem. Dit zal in overleg met de coaches gebeuren.

1.4.         Ingaande en uitgaande post (mail)

Het wedstrijdsecretariaat beheert de mailbox van de vereniging. Alle mail komt daar op binnen en gaat via deze mailbox naar buiten. De beheerder zorgt dat een schifting gemaakt wordt binnen deze mailbox en dat mailtjes gedistribueerd worden naar degene die de informatie nodig heeft. Indien mail vanuit de vereniging verzonden dient te worden, zal de beheerder dit organiseren.

1.5.         Indeling scheidsrechters

Voor iedere thuiswedstrijd is een scheidsrechter nodig. Hierbij is onderscheid tussen de senioren en de jeugd. De senioren regelen hun eigen scheidsrechter. Er wordt gestreeft dat de seniorenteams na elkaar op dezelfde dag uit en thuis spelen zodat ze bij elkaar kunnen fluiten. Dit wordt bij de bond aangevraagd.

Voor de jeugd gaat dit anders. De jongste jeugd (H) heeft geen scheidsrechter maar een spelbegeleider. Deze spelbegeleider zorgt dat de kinderen genieten van het spel. De spelbegeleider zal weinig ingrijpen. Het is zaak de kinderen zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. De coach zal voor aanvang van het seizoen met de ouders overleggen wie de spelbegeleider voor de thuiswedstrijden wordt. Dit kan bij toerbeurt.

De scheidsrechters van de wedstrijden van de F-jeugd zijn leden van de D-jeugd als daar een team van is. Is dat niet het geval dan zal het van een hoger team zijn of een vrijwilliger-scheidsrechter. Er wordt naar gestreefd dat twee D-jeugdleden gezamenlijk deze wedstrijden fluiten. Indien een lid van de D-jeugd voor de eerste keer fluit, zal het wedstrijdsecretariaat zorgen voor begeleiding. Indien de coach verwacht dat het voor een scheidsrechter een lastige wedstrijd gaat worden, kan hij of zij contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat. In overleg kan begeleiding aangesteld worden. De jeugdleden uit de D-teams en ouder zijn in principe verplicht deze wedstrijden te fluiten. Dit zal naar verwachting twee maal per seizoen zijn.

De scheidsrechters van de wedstrijden van de E-jeugd zijn leden van de C-jeugd als daar een team van is. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven beschreven is.

Voor de wedstrijden van de oudere jeugd dienen (volwassen) scheidsrechters aangesteld te worden. Dit zijn vrijwilligers. In onderstaand overzicht vind je de vrijwilligers die zich aangemeld hebben om een wedstrijd te fluiten. Het wedstrijdsecretariaat zal aan het begin van het (binnen en buiten) seizoen de scheidsrechters toedelen aan de wedstrijden. Dit gaat natuurlijk in overleg met de scheidsrechters zelf. Indien men dit later wil wijzigen, zal men onderling moeten ruilen. Dit wordt vervolgens teruggemeld aan het wedstrijdsecretariaat. Is het niet mogelijk onderling te ruilen dan kan iemand uit de reserve poule benaderd worden. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de scheidsrechter.

1.6.         Nieuwe leden

Als iemand lid wil worden van de vereniging, moet hij of zij een aanmeldingsformulier invullen. In eerste instantie kan het potentiele nieuwe lid een maand gratis op proef mee trainen. Daarna wordt hij of zij in overleg aangemeld via sportlink. Vervolgens is men lid van de vereniging tot het eind van het seizoen.

1.7.         Stoppende leden

Als iemand gedurende het seizoen wil stoppen met handballen, dan dient hij of zij zich af te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat meldt het stoppende lid terug per wanneer de afmelding van kracht kan zijn. Vervolgens wordt dit verwerkt. Als dat het geval is, krijgt het stoppende lid de definitieve afmelding. Teruggave van lidmaatschapsgeld zal niet mogelijk zijn zodra men als lid aangemeld is via sportlink.

1.8.         Sportlink

In sportlink worden de wedstrijden en leden bijgehouden. Het registreren van zaken in sportlink wordt gedaan door het wedstrijdsecretariaat of door een coach. Hieronder volgt een schema wat wanneer in sportlink ingevoerd dient te worden.

Rond 1 april (wacht op mail van de bond)

Rond mei

Na 30 juni

Doorlopend

Bij alle vragen rondom ledenadministratie: informatie@handbal.nl ( bijvoorbeeld als het aanmelden van een lid niet lukt e.d.)

Voor competitiezaken: competitie@handbal.nl (Marijke Arts is contactpersoon voor onze regio)

1.9.         Wedstrijdwijzigingen

Als er tijdens het seizoen een wedstrijd gewijzigt moet worden, dan is de coach daar verantwoordelijk voor. Hij of zij heeft contact met de tegenstander, de locatie en de scheidsrechter. In overleg met het wedstrijdsecretariaat kan een wijziging van de zaal geregeld worden. De wijzigingen worden altijd doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. Als de coach de wijziging niet geregeld krijgt, kan hij de hulp inroepen van het wedstrijdsecretariaat.

Met de volgende zaken moet rekening gehouden worden.

1.10.    Handbalbond

Het contact met de handbalbond verloopt via het wedstrijdsecretariaat. Dit zal meestal per mail gaan. Een aantal onderwerpen die met de handbalbond te maken hebben, worden in de volgende paragraven behandeld.

1.10.1.                    Trainingsopleiding HT2

1.10.2.                    Scheidsrechtercursus

1.10.3.                    Spelregelboekje

1.10.4.                    Veilig sportklimaat

1.10.5.                    Draaiboeken

1.10.6.                    Wijzigingen wedstrijden en trainingen

1.10.7.                    Regels rondom wedstrijden per team

1.10.8.                    Trainingen jeugd

2.    Sponsoring en Reclame

Voor het onderhouden van sponsors is een sponsorplan noodzakelijk. Dit is een document waarin alle sponsormaatregelen zijn opgenomen. Ook komt hierin te staan wie voor welke acties benaderd worden en welke acties dit specifiek zijn. In de volgende paragrafen worden mogelijke sponsorzaken beschreven.

2.1.         Bord “vrienden van Hauwert”

In de kantine hangt het bord “Vrienden van Hauwert”. Hierop staan de donateurs van onze vereniging.  In onderstaande punten staat aangegeven hoe dit wordt onderhouden.

2.2.         Rabobank clubkas campagne

Rabobank westfriesland, 103000 klanten, waarvan 26000 leden. Alle leden krijgen 5 stemmen om te verdelen, max. 2 stemmen per vereniging.

Tijdspad:

Voor 31 maart je vereniging aanmelden om mee te kunnen doen, bestedingsdoel moet kenbaar worden gemaakt.

Voor 10 april kunnen klanten van rabobank wf zich nog aanmelden om (alsnog) lid te worden.  Alleen een Raborekening hebben, betekent niet dat je lid bent. Je kunt gratis lid worden. Inloggen, vervolgens naar ‘zelf regelen’. Alleen leden krijgen een persoonlijke code toegestuurd. En/of leden kunnen beide lid worden. Lid worden kan vanaf 18 jaar.

Van 8 tm 28 mei kunnen leden hun 5 stemmen uitbrengen. Dit kan online of op kantoor in ‘stemlokaal’. Je moet 5 stemmen uitbrengen. Alle clubs en doelen kun je zien als je gaat stemmen. Je mag max. 2 stemmen aan dezelfde vereniging geven.

2.3.         Sponsorborden – draaiboek

Langs het handbalveld hangen sponsorborden. Deze borden zijn reclame borden van bedrijven die de handbalvereniging een warm hart toe dragen. Hieronder staat aangegeven hoe de sponsors onderhouden worden en wat bij het regelen van de borden komt kijken.

2.4.         Shirtsponsors – draaiboek

2.5.         Sponsor digitale klok

2.6.         Aanvraag eenmalige bedragen

Bij diverse instanties is het mogelijk als vereniging eenmalige bedragen aan te vragen als sponsoring. Dit bedrag moet gebruikt worden voor een vaststaand doel. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van instanties waarbij dit gedaan kan worden.

3.    Vrijwilligers

Bijna alle taken die voor de vereniging uitgevoerd dienen te worden, wordt door vrijwilligers gedaan. Daarom is het nodig een vrijwilligersplan op te stellen. Hierin staan alle uit te voeren taken en hoe die verdeeld worden onder de vrijwilligers.

3.1.         Overzicht taken

Hieronder staan de vrijwilligerstaken benoemd. Dit is geen volledige lijst.

3.2.         Overzicht vrijwilligers

3.3.         Vrijwilligers werven

Om nieuwe vrijwilligers te werven moet eerst duidelijk zijn welke taken uitgevoerd moeten worden. Als dit voor elkaar is kunnen bij deze taken vrijwilligers gezocht worden. Wellicht is het zelfs mogelijk taken door meerdere vrijwilligers te laten doen.

3.4.         Verplichtingen ouders

Ouders van kinderen die handballen worden geacht ook bepaalde zaken voor de vereniging te doen. Dit gaat altijd in overleg. Zaken die nodig zijn, zijn onder andere het rijden naar wedstrijden bij de tegenstander.

4.    Financiën

In dit hoofdstuk staat aangegeven hoe de financiën onderhouden dienen te worden. Ook vind je hier terug welke kosten gemaakt worden.

4.1.         Presentjes / presentjes jaarvergadering

Eenmaal per jaar worden de vrijwilligers bedankt. Hiervoor worden presentjes uitgereikt. Dit gebeurt bij voorkeur tijdens de jaarvergadering aan het eind van het seizoen.

4.2.         Kosten

Hieronder wordt aangegeven welke lopende kosten gedurende het seizoen gemaakt worden.

4.2.1.  Zaalhuur (tarieven optisport)

Per sporthal in de regio is hieronder aangegeven wat de huurprijs is. Op basis van deze huurprijs en de beschikbaarheid wordt aan het begin van het seizoen bepaald waar de thuiswedstrijden gespeeld gaan worden.

4.2.2.  Scheidsrechters

4.2.3.  Trainers

Aan de trainers wordt een vergoeding betaald. Deze vergoeding wordt via een staffel opgesteld op basis van leeftijd en ervaring.

4.2.4.  Kleding scheidsrechter/trainer/coach

4.3.         Afschrijvingen

Voor alle bezittingen van de vereniging geldt dat er rekening gehouden dient te worden dat er zaken vervangen moeten worden. Hiervoor moet een afschrijving in stand gehouden dienen te worden. Hieronder staat aangegeven welke bezittingen de vereniging heeft, over hoeveel jaar deze afgeschreven worden en wat de kosten hiervan zijn. Zo komt de vereniging niet voor financiële verassingen te staan.

5.    Onderhoud en vernieuwing

De handbalvereniging heeft spullen in het bezit die gebruikt worden voor de trainingen en wedstrijden. Ook wordt gebruik gemaakt van het complex en de zaal. Al deze materialen moeten verzorgd worden. In dit hoofdstuk is aangegeven om welke zaken dit gaat en wat er voor moet gebeuren.

5.1.         Doelen

Op het buitenveld zijn twee doelen aanwezig. Deze zijn in eigendom van de vereniging. Naast deze twee doelen zijn ook twee onderlatten en twee kleine doelen in eigendom van de vereniging. Deze liggen opgeslagen in het dorpshuis. Jaarlijks aan het begin van het seizoen moeten alle doelen nagekeken worden. Indien noodzakelijk, zullen herstelwerkzaamheden of nieuwe aanschaffingen plaats moeten vinden. Na ieder weekend dienen in ieder geval de twee grote doelen nagekeken te worden op mogelijke beschadigingen.

Minihandbaldoeltjes: 

De afmetingen van minihandbaldoeltjes zijn 1,60 – 1,70 meter hoog en 2,00 – 2,40 meter breed. Omdat voor het handballen bij de jongste jeugd spelplezier belangrijker is dan winnen/verliezen, spelregels en reglementen, zijn de afmetingen van het minihandbaldoel dus enigszins flexibel.. Onderstaand vind je een aantal opties voor het aanschaffen van minihandbaldoelen:

5.2.         Hekwerk

Het hekwerk wordt financieel vergoed door de gemeente. Dit daar het handbalveld openbaar is. Naast de handbal kan de jeugd ook gebruik maken van het veld. Een en ander is in eigendom van Stichting Dorpshuis. Voor aanvang van het buitenseizoen en na ieder weekend dient het hekwerk nagekeken te worden.

5.3.         Dug-outs

Ook de dug-outs zijn in eigendom van het Stichting Dorpshuis. De handbalvereniging houdt in de gaten of deze naar behoren blijven functioneren. Na ieder weekend dienen ze nagekeken te worden. Dit dient ook voor het buitenseizoen te gebeuren.

5.4.         Digitale klok

De handbalvereniging bezit een digitale klok met afstandsbediening. Deze is in principe onderhoudsvrij. Wel zal hij na ieder weekend nagekeken moeten worden of hij nog naar behoren functioneert. Dit dient ook aan het begin van het buitenseizoen te gebeuren.

5.5.         Gebruik gebouwen

De handbalvereniging maakt gebruik van het Dorpshuis en de Kantine van de voetbalvereniging. Voor het gebruik van het Dorpshuis wordt een vergoeding betaald. Voor zowel het Dorpshuis als de Kantine hoeven geen onderhoudsinspanningen verricht te worden.

5.6.         Trainingsmateriaal

Voor ieder team dient trainings- en wedstrijd materiaal aanwezig te zijn. Dit moet voor aanvang van het buitenseizoen op orde zijn gebracht. Het materiaal bestaat uit ballen, hesjes, scheidsrechterspullen en dergelijke. Na ieder weekend moet dit nagekeken en mogelijk aangevuld worden.

6.    Activiteiten

Tijdens een seizoen wordt naast de handbalwedstrijden van alles georganiseerd. In dit hoofdstuk wordt per uitje beschreven wat er gedaan wordt. Het activiteiten comité is natuurlijk vrij andere uitjes te bedenken.

6.1.         Vrijwilligersavond

Rond de 2de zaterdag in maart wordt samen met de voetbalvereniging de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Dit is een avond van 17.00-22.00 uur. Hieronder staat aangegeven wat er bij de organisatie komt kijken.

6.2.         handbal/voetbal toernooi

Ieder jaar in juni wordt een voetbaltoernooi georganiseerd. Hier doet de handbal ook aan mee met een programma.

6.3.         sinterklaas

6.4.         kerst

6.5.         kermiscommitee

6.6.         teamuitjes

6.7.         clubuitje

7.    Dagelijks bestuur

7.1.         Kantinedienst

De uitleg van de kantinedienst is te vinden op de Extra pagina onder het kopje Kantinedienst

7.2.         Jaarplanning

In onderstaande tabel staat grof de jaarplanning voor de handbalvereniging.

Maand Activiteit
Augustus Eerste vergadering
September Kermis Handbal
  Start veldseizoen
  Contributienota’s verzenden
Oktober Start zaalseizoen
  Start peuterhandbal
November Uit eten bestuur
December Sinterklaasfeest jeugd tijdens training
  Kerst
  Chocoletter of iets dergelijks voor vrijwilligers en leden
Januari  
Februari  
Maart Start veldseizoen
  Vrijwilligersavond
April Einde seizoen peuterhandbal
Mei Hauwert Toernooi
  Subsidie aanvragen
Juni Jaarvergadering
  Jaarverslag schrijven
Juli Vakantie

7.3.         PR

Voor de zichtbaarheid van de vereniging worden zaken naar buiten gebracht. Dit wordt gedaan door de PR-vrijwilliger. Onderstaande taken worden door deze persoon uitgevoerd.

De wedstrijden en trainingstijden worden in de koerier gepubliceerd en er wordt een Facebookpagina opgericht voor de vereniging. Ook is er een website. Deze moet vooral algemene informatie bevatten zodat 1x per jaar actualiseren voldoende is. Overige (wisselende) informatie kan dan ook via de Facebook pagina gaan.

Het zou dan leuk zijn als er ieder weekend een team een beknopt verslagje van hun wedstrijd aanlevert bij de PR-vrijwilliger of dat de coach het zelf plaatst.